Przejdź do treści

Regulamin Regaty Przyjaciół + Akademia Żeglarstwa

ORGANIZATOR:

Akademia Klub Mila Sp. z o.o.

KOORDYNATOR:

IBPM S.A.

PARTNERZY:

Organizator może nawiązywać współpracę z podmiotami partnerskimi w celu organizacji regat.

BIURO REGAT:

Port Mila Kamień, Ruciane-Nida.

TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE REGAT:

Akademia Żeglarstwa – jednodniowe warsztaty ze sztuki żeglarstwa regatowego, poprzedzające właściwe regaty.

Skiper – sternik jachtu, osoba odpowiedzialna za Załogę i powierzony mu jacht wraz z osprzętem.

Członek Załogi – osoba pełniąca pozostałe funkcje na jachcie niebędącą Skiperem.

Załoga – pełna obsada jachtu składająca się z Członków Załogi oraz Skipera.

Uczestnik –osoba fizyczna w biorąca udział w Regatach: Armator, Skiper, Członek Załogi.

CEL REGAT:

Celem organizowanej imprezy „Regaty Przyjaciół” jest popularyzacja żeglarstwa, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, integracja uczestników i przede wszystkim dobra wspólna zabawa.


UCZESTNICTWO W AKADEMII ŻEGLARSTWA

 1. W Akademii mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy Regat.
 2. Akademia składa się z dwóch bloków: teoria sztuki żeglarskiej + praktyka dla chętnych na wyczarterowanych na czas Regat jednostkach.
 3. Akademia zostanie zakończona (dla chętnych) Mini-Regatami Oldboy-ów rozgrywanych na jachtach klasy Optimist (klasa jachtu zasadniczo przeznaczona dla dzieci i młodzieży do lat 15 :)).
 4. Koszt uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej będzie uzależniony od liczby chętnych i podany po zamknięciu rejestracji.

UCZESTNICTWO W REGATACH

 1. W Regatach może wziąć udział do 30 jednostek, decyduje kolejność zgłoszeń. Sternik załogi musi posiadać uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych (stopień żeglarza jachtowego lub wyższy). Dokument potwierdzający uprawnienia sternik obowiązany jest posiadać przy sobie w trakcie wyścigów Regat.
 2. Rejestracja załóg trwa do 19 maja 2023 r. Aby zgłosić chęć udziału, należy skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.regatyprzyjaciol.org. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, Organizator Imprezy przekaże informację o kosztach wraz z właściwym formularzem zgłoszeniowym. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz i odesłać do Organizatora Regat na adres organizator@regatyprzyjaciol.org
 3. Koszt uczestnictwa w regatach na Antili 27 w przypadku rozliczeń indywidualnych wynosi 5 000, 00 zł za pięcioosobową załogę. W przypadku Antilii 24.4 koszt za czterorosbową załogę wynosi 4 400,00 zł.
 4. Koszt uczestnictwa w regatach w przypadku rozliczeń na fakturę wynosi: 4 100,00 zł netto (+ 23% VAT) za pięcioosobową załogę na Antili 27 oraz 3 600, 00 zł netto (+23% VAT) za czteroosobową załogę na Antili 24.4. Koszt za każdą dodatkową osobę to 535 zł netto.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 100%  kosztów opisanych w pkt. 3 i 4 na konto organizatora do dnia 30 czerwca 2023 r. Istnieje możliwość uzyskania faktury. W przypadku  chęci otrzymania faktury VAT  niezbędne jest – przed dokonaniem wpłaty- podanie danych  w tym w szczególności  numeru NIP i nazwy przedsiębiorstwa.
 6. Zgłoszenie się do Biura Regat w porcie ZATOKA AKADEMIA KLUB MILA (NR 36)  do dnia 14.09.2023 dla uczestników Akademii Żeglarskiej, do dnia 15.09.2023 r. dla pozostałych uczestników regat w celu odbioru łodzi  i pakietów startowych (przypominamy o uiszczeniu opłaty w wysokości 1.500,00 PLN za Antilę 24.4 i/lub 2000, 00 PLN za Antilę 27 w gotówce lub preautoryzacją kartą  jako kaucja za łódź),
 7. Załoga może liczyć od 4 do 6 osób, w tym sternik na jachtach Antila 24.4 oraz od 5 do 8 osób, w tym sternik na jachtach Antila 27.
 8. Udział w regatach zawodnika nieuprawnionego skutkować będzie dyskwalifikacją załogi.
 9. Zgłaszający się do Regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w ramach zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania Regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących Regat.

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT I INSTRUKCJA ŻEGLUGI

 1. Regaty zostaną rozegrane na jachtach dwóch klas: Antila 24.4 i Antila 27 dostarczonych przez Organizatora. Łódki są wyposażone w grot, rolfok, silnik, osiem koi, wyposażenie kambuza i toaletę chemiczną
 2. Regaty rozgrywane są zgodnie z niniejszym Regulaminem, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi, Komunikatami organizacyjnymi oraz Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF.
 3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia Regat, formalne zgłoszenie do regat, opis tras, Instrukcję Żeglugi, członkowie załóg otrzymają na odprawie, która rozpocznie się dnia 16.09.2023 r. (sobota) na przystani żeglarskiej ZATOKA AKADEMIA KLUB MILA (NR 36) o godz. 10:00. Wszystkie informację znajdują się również na stronie www.regatyprzyjaciol.org .
 4. Regaty zostaną rozegrane w cyklu jednodniowym.
 5. Przydział jachtów załogom, nastąpi w drodze losowania.
 6. Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.
 7. Przewiduje się rozegranie maksymalnie 6 wyścigów (jeżeli warunki pogodowe pozwolą rozegrać).
 8. Uczestnicy mają obowiązek sprawdzić stan techniczny jachtu zaraz po jego odbiorze. Ewentualne usterki należy zgłaszać organizatorowi przed rozpoczęciem wyścigów.
 9. Wszyscy uczestnicy Regat w trakcie wyścigów obowiązani są do posiadania prawidłowo założonych środków ratunkowych lub asekuracyjnych.

NAGRODY:

Załogi sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymują statuetki i medale. Pozostałe załogi sklasyfikowane w wyścigu regatowym – medale.


PRZEPISY SPECJALNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu regat, jeśli będą tego wymagały warunki pogodowe.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Instytucją odwoławczą we wszystkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem jest Sędzia Główny Regat.
 4. Organizator ma prawo nie dopuścić do udziału w Regatach osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osób, które nie stosują się do poleceń obsługi Regat lub nie przestrzegają Regulaminu.
 5. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników z ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego jacht podczas jego udziału w imprezie.
 6. W przypadku naruszenia kultury lub ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
 7. Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny Regat.
 8. Organizatorzy Regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę Regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w Regatach.
 9. Żadna czynność wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat  od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez niego lub jego jacht w trakcie trwania Imprezy wynikającą z udziału w niej uwzględniając poniższe zapisy:

– wszystkie jachty posiadają ubezpieczenie OC i casco,

– uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody do wysokości udziału własnego w polisie casco.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


Z żeglarskim pozdrowieniem

Organizator i Koordynator czyli zespół IBPM.